Όροι Διαγωνισμού “10 Χρόνια  Seven2seven”

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. H εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. – ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ Β. Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SEVEN 2 SEVEN ΟΕ» με Α.Φ.Μ. 800683736/Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αρ. ΓΕ.ΜΗ 136198506000, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη 42», (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Εορτασμός 10 ετών λειτουργίας SEVEN 2 SEVEN» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως νικητών, στη λήξη του Διαγωνισμού.

1.3. H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

2.2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων σε καταστήματα SEVEN 2 SEVEN καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει αγορά takeaway ή delivery από τα καταστήματα SEVEN 2 SEVEN με την οποία δίνεται ένα ticket με έναν μοναδικό κωδικό. Ο πελάτης/συμμετέχων για να μπει στην κλήρωση οφείλει να επισκεφθεί είτε την ιστοσελίδα της SEVEN 2 SEVEN ή τη σελίδα της SEVEN 2 SEVEN στο Facebook όπου εκεί με pin post θα υπάρχει η πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τις συμμετοχές στον διαγωνισμό. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας καθυστερήσει ή αποτύχει η συμπλήρωση του pin post  που γίνεται στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 29/11/2021 και ώρα Ελλάδος 06:00 μ.μ., («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και τις 30/12/2021 και ώρα Ελλάδος 23:59 μ.μ. («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.2. Η Διοργανώτρια  διατηρεί  το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού κατόπιν ανακοίνωσης σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

4.2. Για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό ο πελάτης πρέπει να προβεί σε αγορά takeaway ή delivery από τα καταστήματα SEVEN 2 SEVEN με την οποία δίνεται ένα ticket με έναν μοναδικό κωδικό. Ο πελάτης για να μπει στην κλήρωση οφείλει να επισκεφθεί είτε την ιστοσελίδα της SEVEN 2 SEVEN ή τη σελίδα της SEVEN 2 SEVEN στο Facebook όπου εκεί με pin post θα υπάρχει η πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τις συμμετοχές στον διαγωνισμό. Δεν επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1 Όλες οι επιλέξιμες-έγκυρες συμμετοχές που θα λαμβάνονται κάθε ημέρα του Διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα από 29/11/2021 έως και 30/12/2021 θα συγκεντρώνονται σε μια βάση δεδομένων και οι νικητές θα επιλέγονται, μέσω ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος  που θα «τρέχει» και θα κληρώνει τους τυχερούς νικητές. Συγκεκριμένα, η ανάθεση θα γίνει με τυχαίο τρόπο, καθόσον το εν λόγω πρόγραμμα αριθμώντας  τους  συμμετέχοντες θα επιλέγει έναν τυχαίο αριθμό από το 1 έως και τον αριθμό των συμμετεχόντων και εφόσον ο κληρωθείς δεν έχει πάρει ήδη δώρο θα τον καταγράφει σαν νικητή.  Αν έχει πάρει δώρο θα επιλέγει νέο τυχαίο αριθμό μέχρι ο επιλαχών να μην έχει κερδίσει ήδη δώρο. Αυτό θα γίνει μέχρι να αποδοθεί το δώρο, όπως αυτό παρακάτω ορίζεται, και στους δύο νικητές. Για κάθε δώρο θα υπάρχει νικητής και 2 επιλαχόντες νικητές.

5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») στις 31/12/2021 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός τριών ημερών με insta story και σχόλιο στο αντίστοιχο post, στο λογαριασμό Instagram του Διαχειριστή ή στην σελίδα του στο Facebook.

5.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της Κλήρωσης. 

5.4. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει  τους Όρους (πέραν αυτών της συναίνεσης για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως, ενδεικτικώς τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στην εν λόγω Κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

  1. 1.. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω,
  2. 2.. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή απάτης ή εν γένει αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
  3. 3.. έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.6. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του, ο νικητής θα πρέπει εντός (48) ωρών από την επικοινωνία του με την Διοργανώτρια να δηλώσει την αποδοχή του δώρου και να στείλει το πλήρες ονοματεπώνυμό του. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση στο άνωθεν χρονικό διάστημα, θα ενημερώνει τον επιλαχόντα.

6. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Τα δώρα του διαγωνισμού και η σειρά με την οποία θα κληρωθούν είναι η εξής: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                             ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΚΛΗΡΩΣΗ

Samsung Smart Τηλεόραση LED 4K UHD UE55AU7172 HDR 55″ 1  Κλήρωση

Apple Watch SE Nike 44mm                   1 Κλήρωση

Kenwood kMix KMX750RD Κουζινομηχανή 1000W με Ανοξείδωτο Κάδο 5lt       1 Κλήρωση

Anda Seat Axe Καρέκλα Gaming Μαύρη                                         1 Κλήρωση

Satechi 2x USB-A / 2x USB-C with Qi Wireless Charging Station Space Grey (Dock5 Multi-Device Charging Station)             1  Κλήρωση

Polaroid Instant Φωτογραφική Μηχανή Now Black        1 Κλήρωση

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential με Wi-Fi          1 Κλήρωση 

Google Nest Hub Chalk Συμβατό με Google Home           1 Κλήρωση

Netflix Prepaid Card  50 ευρώ                                                 1 κλήρωση 

Monthly coffee SEVEN cards                                           5 Κληρώσεις

PS5 digital edition 1 κλήρωση

iPhone 13 mini 5G                                                                    1 Κλήρωση

Η Κλήρωση θα αναδεικνύει για κάθε δώρο έναν τυχερό νικητή και επιπλέον δύο επιλαχόντες. Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1. Ο νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια ή μέσω ανάρτησης σε Facebook post, Instagram post και Instagram story, όπου θα γίνει αναφορά (mention) του λογαριασμού του.

7.2. Έπειτα από την ανάδειξη, θα πρέπει ο ίδιος να επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα στην επίσημη σελίδα Facebook (https://www.facebook.com/seven2seven/) ή/και στον επίσημο λογαριασμό Instagram (https://www.instagram.com/seven_2_seven/) της Διοργανώτριας, όπου θα του ζητηθεί το ονοματεπώνυμό του.

7.3. Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την ανάρτηση των post και story που αναφέρονται στο 7.2, η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/ -ήτρια, τότε θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.

7.4. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για να παραλάβει ο νικητής το δώρο του. 

7.5. Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το δώρο από κατάστημα που θα του υποδειχθεί με την επίδειξη της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του. 

7.6. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητή, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί.

7.7. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.8. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια δεν καταφέρει να παραδώσει για οποιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 15/01/2022 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν Διοργανώτρια αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στα πλαίσια της διοργάνωσης της ενέργειας «Εορτασμός 10 ετών λειτουργίας SEVEN 2 SEVEN», η Διοργανώτρια, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. – ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ Β. Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SEVEN 2 SEVEN ΟΕ» με Α.Φ.Μ. 800683736/Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αρ. ΓΕ.ΜΗ 136198506000, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη 42, με email: seven@seven2seven.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 309388, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, τυγχάνει η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και νομική βάση αυτής Η υπεύθυνη επεξεργασίας διοργανώτρια συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) το όνομα, β) το επώνυμο γ) την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), δ) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ε) την εικόνα των νικητών, αποκλειστικά και μόνο για την διαφάνεια και τη διενέργεια του διαγωνισμού, για λόγους επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικών e-mails, για διαφημιστικούς σκοπούς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διοργανώτρια επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τους ανωτέρω σκοπούς, τα οποία οι ίδιοι παραχωρούν κατά την εγγραφή τους στο διαγωνισμό. Η εικόνα των νικητών θα παραχωρηθεί με τη λήψη φωτογραφίας κατά την παράδοση του δώρου. Ειδικότερα, για την εικόνα των νικητών, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στις ιστοσελίδες της, σε οποιοδήποτε έντυπό της ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων. Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων για τη συμμετοχή του υποκειμένου στον διαγωνισμό έχει ως νομική βάση τη συναίνεση του υποκειμένου του δεδομένου, ενώ η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και την άμεση εμπορική προώθηση έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της εταιρίας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί πρωταρχικής σημασίας για την υπεύθυνη επεξεργασίας διοργανώτρια. Για αυτόν τον λόγο, ο διαγωνισμός και η κλήρωση θα διεξαχθούν τηρώντας απόλυτα τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του νόμου 4624/2019.

Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διοργανώτρια δεν επεξεργάζεται και δεν συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ίδιος ο συμμετέχων παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία, με ρητή συγκατάθεση για τη συλλογή και την επεξεργασία αυτών για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς. Η διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την διενέργεια της κλήρωσης, ήτοι τα προσωπικά του στοιχεία που θα καταχωρήσει ο ίδιος στην ειδική φόρμα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν επιπλέον για την αποστολή ενημερωτικών e-mails. Ειδικά, για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων -newsletters, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων γνωστοποιήσει στη διοργανώτρια την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία, η διοργανώτρια δύναται να κάνει χρήση της διεύθυνσης και να αποστέλλει διαφημίσεις και ενημερωτικά e-mails για εμπορικούς σκοπούς.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Η διοργανώτρια μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα διατηρήσει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών e/ mails. Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων θα είναι έως 10 έτη από την ημέρα που το φυσικό πρόσωπο παρείχε τα στοιχεία στη διοργανώτρια. Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε αντιδικία με το φυσικό πρόσωπο η διοργανώτρια θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και καθ’ υπέρβαση του χρονικού διαστήματος των 20 ετών. Τα προσωπικά δεδομένα εικόνας των νικητών θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα διαγραφούν από τα αρχεία της υπεύθυνης επεξεργασίας. Η εικόνα των νικητών θα διατηρηθεί αναρτημένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτο

Η υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διοργανώτρια διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο. Δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε Τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό και ούτε υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως π.χ η κατάρτιση προφίλ. Η μόνη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων που θα διενεργηθεί είναι η διαβίβαση της εικόνας των νικητών, εφόσον το επιθυμούν, η οποία θα γίνει προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την διαφάνεια της διαδικασίας. 

Δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων με βάση τη συναίνεση και το έννομο συμφέρον

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και δικαίωμα στην επεξεργασία αυτών. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, έχει ακόμα δικαίωμα να διορθώνει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον έχουνε καταχωρηθεί εσφαλμένα, να τα επικαιροποιεί και να τα συμπληρώνει. Έχει δικαίωμα, ακόμα να ζητά την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, ενώ για νομικούς φορολογικούς ή εμπορικούς λόγους υπάρχει η περίπτωση να διατηρούνται κάποια από αυτά από τη διοργανώτρια. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης ή ενημερωτικών e- mails. Ακόμα, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ενώ η επεξεργασία που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης διατηρεί τη νομιμότητά της, όταν η βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα στην φορητότητα αυτών, στην αντιγραφή ή την μεταφορά των δεδομένων από την βάση των δεδομένων της διοργανώτριας σε άλλη. Αυτό αφορά τα προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει το ίδιο το υποκείμενο με συγκατάθεση προς επεξεργασία και όχι όταν η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον. Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν νομική βάση είναι η συγκατάθεση και όταν είναι το έννομο συμφέρον για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων, το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τη διοργανώτρια στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-309388 και στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο seven@seven2seven.gr. Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη λήψη ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων, θα πρέπει είτε να επικοινωνήσει απευθείας με τη διοργανώτρια είτε να κάνει διαγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων μπορούν να περιοριστούν όταν προβλέπεται ο περιορισμός από το νόμο.

Δικαίωμα καταγγελίας

Εάν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα του ίδιου είτε του παιδιού του οποίου έχει την κηδεμονία, μπορεί να απευθυνθεί στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να υποβάλει την καταγγελία του, η τελευταία εδρεύει στη λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Αθήνα ΤΚ 11523, τηλ: 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το διαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του διαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στο (FACEBOOK NOTE) και στη σελίδα της Διοργανώτριας (www.seven2seven.gr).

9.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 4, ανεπιφύλακτα αποδέχεται ο χρήστης τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις.

9.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.