Όροι Διαγωνισμού “11 Χρόνια  Seven2seven”

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. H εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. – ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ Β. Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SEVEN 2 SEVEN» με Α.Φ.Μ. 800683736/Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αρ. ΓΕ.ΜΗ 136198506000, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη 42, (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Εορτασμός 11 ετών λειτουργίας SEVEN 2 SEVEN» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως νικητών, στη λήξη του Διαγωνισμού.

1.3. H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

2.2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων σε καταστήματα SEVEN 2 SEVEN καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 21/12/2022 και ώρα Ελλάδος 06:00 μ.μ., («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και τις 23/01/2023 και ώρα Ελλάδος 15:00 μ.μ. («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού κατόπιν ανακοίνωσης σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

4.2. Για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων πρέπει να έχει αγοράσει από τα καταστήματα SEVEN 2 SEVEN οποιοδήποτε είδος, ανεξαρτήτου ποσού αγοράς. Με κάθε αγορά ο συμμετέχων παίρνει ένα κουπόνι. Συμπληρώνει τα στοιχεία του στο κουπόνι και το ρίχνει στην ειδική κάλπη που θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα SEVEN 2 SEVEN. Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει όλα τα στοιχεία τους. στο κουπόνι. Επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές. Διευκρινίζεται ότι παρόλο που κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής, θα μπορεί να κερδίζει δώρο δια της κληρώσεως μόνο μία (1) φορά.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1 Όλες οι επιλέξιμες-έγκυρες συμμετοχές που θα λαμβάνονται κάθε ημέρα του Διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα από 21/12/2022 έως και 23/01/2023 θα συγκεντρώνονται σε ειδικές κάλπες που θα υπάρχουν εντός των καταστημάτων SEVEN 2 SEVEN. Όλα τα κουπόνια θα είναι αριθμημένα και εν συνεχεία όλες οι κάλπες θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της διοργανώτριας, θα ανοιχθούν προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις συμμετοχής και εάν υπάρχουν περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισμό κάποιου διαγωνιζόμενου κατά τους Όρους. Εν συνεχεία, οι αιτήσεις συμμετοχής που κρίθηκαν κατ’ αρχήν σύμφωνες με τους Όρους συγκεντρώνονται σε μια (1) κάλπη για την κλήρωση. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν σαράντα (40) νικητές που θα λάβουν τα δώρα της παραγράφου 6, κατά σειρά ανάδειξης. Μετά την ανάδειξη των σαράντα (40) νικητών, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν σαράντα (40) επιλαχόντες.

5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») σε ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Διοργανώτρια στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός τριών ημερών με insta story και σχόλιο στο αντίστοιχο post, στο λογαριασμό Instagram του Διαχειριστή ή στην σελίδα του στο Facebook.

5.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ημερομηνία και ώρα της Κλήρωσης που θα ανακοινώσει. 

5.4. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει  τους Όρους (πέραν αυτών της συναίνεσης για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως, ενδεικτικώς τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στην εν λόγω Κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

  1. 1.. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω,
  2. 2.. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή απάτης ή εν γένει αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
  3. 3.. έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.6. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του, ο νικητής θα πρέπει εντός (48) ωρών από την επικοινωνία του με την Διοργανώτρια να δηλώσει την αποδοχή του. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση στο άνωθεν χρονικό διάστημα, θα ενημερώνει τον επιλαχόντα.

6. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Τα δώρα του διαγωνισμού και η σειρά με την οποία θα κληρωθούν είναι η εξής:                                                 

1. Xiaomi Wanbo X1 Projector  D με Wi-Fi και Ενσωματωμένα Ηχεία Λευκός

2. Xiaomi Mi Smart Φριτέζα Αέρος με Αποσπώμενο Κάδο 3.5lt Λευκή

3. Xiaomi Mi 1C Σκούπα Ρομπότ για Σκούπισμα & Σφουγγάρισμα με Χαρτογράφη ή και Wi-Fi Λευκή 

4. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Smart Ζυγαριά με Λιπομετρητή & Bluetooth σε Λευκό χρώμα (2 τεμάχια )

5. Xiaomi Redmi Note 11 NFC  ual SIM (4GB/128GB) Graphite Gray

6. Xiaomi Redmi Buds 3 Bluetooth Handsfree Ακουστικά με Αντοχή στον Ιδρώτα κ Φόρτισης White Θήκη

7. Huawei Watch GT 2 Sport Stainless Steel 46mm Αδιάβροχο με Παλμογράφο (Matte Black)

8. Kenwood Prospero+ KHC29.J0WH Κουζινομηχανή 1000W με Ανοξείδωτο Κάδο 4.3lt 9. PlayStation

10. Ηλεκτρικό ποδήλατο 

11΄. 20 θερμός

12. 10 κάρτες καφέ μήνα

Η Κλήρωση θα αναδεικνύει για κάθε δώρο έναν τυχερό νικητή και επιπλέον έναν επιλαχόντα. Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1. Ο νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια ή μέσω ανάρτησης σε Facebook post, Instagram post και Instagram story, όπου θα γίνει αναφορά (mention) του λογαριασμού του ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την ανάρτηση των post και story που αναφέρονται στο 7.2 ή απόπειρα επικοινωνίας στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο, η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/ -ήτρια, τότε θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για να παραλάβει ο νικητής το δώρο του. 

7.4. Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το δώρο από κατάστημα που θα του υποδειχθεί με την επίδειξη της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του. 

7.5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητή, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί.

7.6. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.7. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια δεν καταφέρει να παραδώσει για οποιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν Διοργανώτρια αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

8.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Για αυτόν το λόγο, ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://seven2seven.gr/privacy-policy-2/.

Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων για τη διενέργεια της κλήρωσης, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού (σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού) και στη συνέχεια επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο των Νικητών, τα στοιχεία επικοινωνίας των Νικητών (e-mail και τηλέφωνο, διεύθυνση), και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο Νικητή.

Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών αποθηκεύονται μέχρι ένα μήνα μετά την παράδοση των Δώρων και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους τους των όρων του διαγωνισμού και την αντίστοιχη συμμετοχή σε αυτόν (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια εταιρεία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βούλγαρη 42, τηλ: 2310 309388 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση seven@seven2seven.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο https://seven2seven.gr/

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προκειμένου να λαμβάνεις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. – ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ Β. Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SEVEN 2 SEVEN» με Α.Φ.Μ. 800683736/Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αρ. ΓΕ.ΜΗ 136198506000, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη 42 («Εταιρεία») θα χρειαστούμε την ρητή συγκατάθεσή σου. Σημειώνοντας την επιλογή «Συναινώ», δίνεις τη συγκατάθεσή σου για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σου από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ»)

Τι δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου (e-mail) & πόλη διαμονής, την εικόνα των νικητών , αποκλειστικά και μόνο για την διαφάνεια και τη διενέργεια του διαγωνισμού, για λόγους επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικών e-mails, για διαφημιστικούς σκοπούς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, για την εικόνα των νικητών, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στις ιστοσελίδες της, σε οποιοδήποτε έντυπό της ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων. Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων για τη συμμετοχή του υποκειμένου στον διαγωνισμό έχει ως νομική βάση τη συναίνεση του υποκειμένου του δεδομένου, ενώ η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και την άμεση εμπορική προώθηση έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της εταιρίας.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου: Με την συγκατάθεσή σου, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αποστολή προς εσένα  πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, την διεξαγωγή δηλαδή προωθητικών ενεργειών με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι εν λόγω προωθητικές επικοινωνίες μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω newsletters καθώς και μέσω Web notifications).

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου: Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σου είναι Εταιρεία («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). Η Εταιρεία διαθέτει συστήματα που διασφαλίζουν την ασφαλή τήρηση των ανωτέρω αρχείων την μη χρήση αυτών για σκοπούς άλλους από τους ανωτέρω και την μη πρόσβαση σε αυτά μη δικαιούμενων προσώπων.

Τι δικαιώματα έχεις σε σχέση με τα δεδομένα σου: Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δια της Πολιτικής Απορρήτου έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ενημέρωση για την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσεις με την Εταιρεία προκειμένου να έχεις πρόσβαση στα δεδομένα σου και να πληροφορηθείς αυτά, να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου και να ζητήσεις τη τροποποίηση ή την διαγραφή των στοιχείων σου. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σου, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα πριν την ανάκλησή της.